مرکز تحقیقات علوم اعصاب  کرمان

مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف کلي گسترش پژوهش هاي پايه و باليني در زمينه هاي مختلف علوم اعصاب و بر اساس محور تحقيقاتي مرکز شامل علوم شناختي، اعتياد، بيماري هاي نورودژنراتیو مغزو اعصاب و ارزيابي داروهاي صناعي و گياهي مؤثر بر سيستم عصبي از سال 1374 تاسيس گرديد و از سال 1380 موفق به کسب رديف مستقل بودجه گرديده است. اين مرکز در حال حاضر داراي 8 عضو هيئت علمي تمام وقت پژوهشی و 22 عضو هيئت علمي پاره وقت مي باشد.با توجه به تاسیس رشته علوم اعصاب (نوروساینس) ازسال 87 در سه دانشگاه مستقر در تهران وهمزمان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا کنون 26نفردانشجوی علوم اعصاب در 6 دوره پذیرفته شده اند که تعداد7 نفراز سه دوره اول فارغ التحصیل شده اند.کلیه مراحل آموزشی و پژوهشی و حمایت مالی از پروژه های تحقیقاتی این دانشجویان بعهده این مرکز میباشد.از ديگر فعالیت هاي اين مرکز مي توان به حمایت و کمک به راه اندازي مرکز علوم شناختي با همکاري معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي کرمان و نيز حمايت و همکاري موسسه علوم مغزي ريکن ژاپن در سال 1392 اشاره نمود. به طور خلاصه زمينه هاي فعاليت اين مرکز شامل علوم شناختی، پردازش اطلاعات حسي، حافظه، يادگيري، درد،  سوء مصرف مواد، کشت رده هاي سلولي در ارتباط با بيماري­هاي مغزواعصاب با استفاده از انواع متدهای رفتاری، مولکولی، الکتروفیزیولوژی، ایمنوهیستوشیمی و ...میباشد.