۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد   

آدرس : کرمان، چهارراه سمیه، ابتدای بلوار جهاد، کوچه شماره یک، روبروی کلینیک بعثت

E-Mail : info.knrc@kmu.ac.ir

 دفتر ریاست

03432264196

دفتر پژوهشی

03432264180

مدیریت امور اداری

03432264271

مرکز تلفن

03432263787

03432263719

امور مالی

03432263961

دفتر هیات علمی

03432264251

کارشناسان آزمایشگاه

03432264225

نمابر

03432264198

کد پستی

7619813159