۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ آبان   

آزمایشگاه ثبت پتانسیلهای وابسته به رویداد (Event related Potentials (ERP))

مسئول آزمایشگاه:  دکتر شهرزاد مظهری

مدیر پژوهشی: دکتر علی محمد پوررحیمی

این آزمایشگاه  در سال 1389 تاسیس و در این زمینه تاکنون ادامه فعالیت داشته است. در این آزمایشگاه ما با بکار گیری تکنیک ERP که یک روش غیر تهاجمی است به بررسی فعالیت مغز هنگام پردازش شناختی می پردازیم.

عملکرد آزمایشگاه  ما در زمینه های ذیل طبقه بندی شده است :

1)      بررسی عملکرد های شناختی مانند حافظه، توجه و عملکرد اجرایی و مهاری در افراد سالم و بیمار

2)      بررسی اختلالات نوروسایکیاتری شناختی در بیماران مولتی پل اسکلروزیس، اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات روانپزشکی

 

در این آزمایشگاه، پروژه های مختلف از جمله پروژه  دانشجویان دوره PhD  به انجام میرسد.

افرادی که  پروژه دکترای خود را به پایان رسانده اند:

1.      دکتر یوسف مقدس تبریزی (1392)

عنوان پروژه: بررسی تغییرات پتانسیل وابسته به رویداد (ERP) هنگام تصویر سازی ذهنی حرکت در بیماران  مولتی پل اسکلروزیس

2.      دکتر علی محمد پوررحیمی (1393)

عنوان پروژه: بررسی نادیده انگاری یکطرفه بینایی و ذهنی در بیماران اسکیزوفرن با استفاده از تغییرات پتانسیل های وابسته به رویداد و  تستهای رفتاری 

3.      دکتر پگاه وفایی (1396)

عنوان پروژه: بررسی خاموشی بینایی دربیماران اسکیزوفرن با استفاده از تغییرات پتانسیل وابسته به رویداد وتستهای رفتاری

          4. دکتر سارا سرداری (1399)

عنوان پروژه: بررسی نادیده انگاری و خاموشی شنوایی دربیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا 

 

مقالاتی که حاصل پروژه های انجام شده در این آزمایشگاه می باشند:

 

 Sara Sardari, Ali Mohammad Pourrahimi, Hossein Talebi and Shahrzad Mazhari. Symmetrical electrophysiological brain responses to unilateral and bilateral auditory stimuli suggest disrupted spatial processing in schizophrenia. Scientific Reports. 2019.

 

Alireza Ghaemi, Esmat Rashedi, Ali Mohammad Pourrahimi, Mehdi Kamandar, Farhad Rahdari. Automatic channel selection in EEG signals for classification of left or right hand movement in Brain Computer Interfaces using improved binary gravitation search algorithm. Biomedical Signal Processing and Control. 2017.

 

Vafaii, P., Pourrahimi, AM., Nakhaee, N., Mazhari, S. Anti-extinction in patients with schizophrenia. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioural Sciences, 2017.

 

Vafaii, P., Mazhari, S., Pourrahimi, AM., Nakhaee, N. Hemispheric differences for visual P3 amplitude in patients with schizophrenia. Neuropsychitry2016.

 

Pourrahimi, AM., Mazhari, S., Shabani, M., Tabrizi, YM., Sheibani V. Numerical distance effect in patients with schizophrenia. Neuroscience letters. 2016.

 

Mazhari S, Moghadas Tabrizi Y.  Neural evidence for compromised mental imagery in individuals with chronic schizophrenia. Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences, 2015.

 

Pourrahimi AM, Mazhari S, Shabani M, Sheibani V. An evidence for lack of pseudoneglect in patients with schizophrenia: An ERP study. Neuroscience Letters, 2014.

 

Mazhari S, Moghadas Tabrizi Y. Abnormalities of mental rotation of hands associated with speed of information processing and executive function in chronic schizophrenic patients. Psychiatry & Clinical Neurosciences, 2014.

 

Tabrizi YM, Mazhari S, Nazari MA, Zangiabadi N, Sheibani V, Azarang S. Compromised motor imagery ability in individuals with multiplesclerosis and mild physical disability: An ERP study. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2013.

 

Tabrizi YM, Mazhari S, Nazari MA, Zangiabadi N, Sheibani V. Abnormalities of Motor Imagery and Relationship With Depressive Symptoms in Mildly Disabling Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Journal of Neurologic Physical Therapy, 2014.