۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند   

آزمایشگاه کشت سلولی

آزمایشگاه کشت سلول در پاییز سال 80 با تصویب و آغاز طرح تحقیقاتی مطالعه فعالیت فاکتور مهاری تولید شده به وسیله یک رده سلولی فیبروبلاست موش ( MF1 ) بر مجموعه ای از رده های سلولی سرطانی در محیط کشت فعالیت خود را آغاز کرد.

مسئول این آزمایشگاه در حال حاضر آقای دکتر میثم احمدی (دکترای بیو فیزیک از دانشگاه تهران)  میباشد.

بطور کلی امکانات پژوهشی این آزمایشگاه عبارتند از:

1- سنجش سمیت سلولی و فعالیت ضدتوموری ترکیبات سنتتیک و بیولوژیک با روشهای   MTT    assay، XTT   assay ، NMT assay و کلون سازی سلول

2- بررسی فعالیت نوروتوکسیک و نوروتروفیک ترکیبات سنتتیک و بیولوژیک

3-  مطالعه بیان ژن در سطح پروتئین با روش‌های وسترن بلاتینگ وانالیز mRNAبا روش RT- PCR

4- کشت بافتهای عصبی طبیعی و بدخیم وسل لاینهای گلیوبلاستوما ونوروبلاستوما

5- تولید رده‌های سلولی مداوم  از تومورهای مختلف

6- بررسی آپوپتوز با روش  DAPI  staining

7 – بررسی آپوپتوز با روش  الکتروفورز DNA

8 – بررسی آپوپتوز با روش  ایمنوسیتوشیمی

9- بررسی آپوپتوز و نکروز با استفاده از مارکرهای Annexin v , PI

10- کشت سلولهای عصبی و برسی رشد وتمایز در میدانهای الکتریکی ومغناطیسی با مقدار مشخص ، میدان مغناطیس با فرکانس  0تا 100 هرتز و شدت 0 تا 100 گوس وافزایش ان تا 300 میلی تسلا

11- بررسی میزان تولید رادیکالهای ازاد در اثر میدان مغناطیسی وداروهای شیمی درمانی با تست NBT و SOD

12- طراحی پرایمر، انجام PCR، ژن کلونینگ، الکتروفورزDNAوپروتئین