۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين   

 

آزمايشگاه پردازش اطلاعات حسي Sensory Information Processing

 

از دهه 1950 که روش ثبت تک واحدی خارج سلولی مورد استفاده قرار گرفت تاکنون اطلاعات بسیار زیادی درباره ویژگی ساختار های سیستم عصبی بدست آمده است. دامنه این تکنیک وسیع بوده و برای دستیابی به نقشه میدان های پتانسیلی نورون ها، الگوی پاسخی نورون های مغز در پی یک رفتار و یا تحریکات حسی در شرایط کنترل شده و ردیابی دقیق الگوهای ارتباطی شبکه های عصبی در حیوانات بیهوش و در حال حرکت می باشد. در آزمايشگاه پردازش اطلاعات حسي، وقایع نورونی قشر بارل جوندگان در پاسخ به جابجایی کنترل شونده ویسکر موش های صحرایی توسط رایانه، در شرایط مختلف از جمله تحریک الکتریکی هسته های مختلف مغزی و یا اعتیاد به مواد مخدر ارزیابی می شود.

امکانات  پژوهشی این آزمایشگاه عبارتند از :

-بساط پیشرفته ثبت خارج سلولی تک واحدی

-امکان رنگ آمیزی و آزمایشات پیشرفته ایمونوهیستوشیمی

-امکان ردیابی عصبی

بر اساس امکانات پژوهشی حاضر، این آزمایشگاه می تواند در زمینه های تحقیقات ذیل پذیرای طرح های پژوهشی مرتبط باشد:

1-    ثبت تک واحدی خارج سلولی مداوم از قشر و هسته های مختلف مغزی موش صحرایی در پاسخ به داروها، مواد مخدر و ...

2-    ثبت خارج سلولی Multiunit قشر و هسته های مختلف مغزی موش صحرایی در پاسخ به داروها، مواد مخدر و...

3-    ثبت پتانسیل های میدانی از قشر بصورت (in vivo)

4-    انجام برش گیری از بافتهای مغزی و رنگ آمیزی آنها به روش نیسل و روش رنگ آمیزی ایمونو هیستوشیمی 

5-    امکان ردیابی عصبی بوسیله الکتروفیزیولوژی و مارکرهای هیستوشیمیایی

 

مقالات پژوهشی ذیل از برجسته ترین مقالات پژوهشی در این آزمایشگاه می باشد:

1- Sheikhkanloui-Milan H, Sheibani V, Afarinesh M, Esmaeili-Mahani S, Shamsizadeh A, Sepehri G. Effects of electrical stimulation of dorsal raphe nucleus on neuronal response properties of barrel cortex layer IV neurons following long-term sensory deprivation. Neurosci Bull. 2010 Oct;26(5):388-94.

 

2- Sheibani V, Shamsizadeh A, Afarinesh MR, Rezvani ME. Neonatal capsaicin treatment modulates experience-dependent plasticity in the rat barrel cortex. J Comp Neurol. 2010 Sep 1;518(17):3427-38.

 

3- Afarinesh MR, Sheibani V, Arabzadeh S, Shamsizadeh A. Effect of chronic morphine exposure on response properties of rat barrel cortex neurons. Addict Biol. 2008 Mar;13(1):31-9.