۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ فروردين   
 دانشیار فیزیولوژی
دکتر محمد شعبانی
تلفن تماس: 32264196-034 
 فاکس:

                              32264198-034                            

E-mail:  shabani@kmu.ac.irshabanimoh@yahoo.com