۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي   

نام و نام خانوادگی

مدارک و تحصیلات

 مسئولیت

 سوابق کاری

 وحید شیبانی

استاد

PhD فیزیولوژی

 رئیس مرکز

 

 نوذر نخعی

 استاد

 PhD پزشکی اجتماعی

مشاو ارشد ریاست دانشگاه

عضو هیات علمی

 

مدیر پژوهشی دانشگاه

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

معاون درمان دانشگاه

مجید اسدی

 دانشیار

 PhDبافت شناسی

عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم اعصاب

 

 شهرزاد مظهری

دانشیار روانپزشکی PhDنوروسایکیاتری

 عضو هیات علمی

 

 محمد شعبانی

دانشیار

PhDفیزیولوژی

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی علوم اعصاب

 

محمد رضا آفرینش

استادیار

PhDفیزیولوژی

عضو هیات علمی

 

خدیجه اسماعیل پور

استادیار

 PhDنوروساینس

عضو هیات علمی