۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير   

ليست واحدهای دوره دکترای تخصصی علوم اعصاب

 

دروس جبرانی (4 واحد):

·         سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي (1 واحد)

·         روش تحقيق و آمار پيشرفته (3 واحد)

 

دروس اختصاصی اجباری (21 واحد):

·         نوروبيولوژي سلولي و مولكولي (2 واحد)

·         نوروفيزیولوژی (2 واحد)

·         نوروآناتومي (2 واحد)

·         نوروفارماکولوژی (2 واحد)

·         رو ش های پژوهش در علوم عصب پایه (4 واحد)

·         پاتوفيزیولوژی در سيستم عصبی (2 واحد)

·         رژنراسيون اعصاب مرکزی (2 واحد)

·         نوروامبريولوژي و نوروهيستولوژي (2 واحد)

·         نوروهيستوشيمي (1 واحد)

·         نوروژنتيک (2 واحد)

 

دروس اختصاصی اختياری (6 واحد):

·         نورواندوکرينولوژی (2 واحد)

·         بررسی های پاراکلينيک در سيستم اعصاب (2 واحد)

·         ذهن و خود آگاهی (2 واحد) (2 واحد)

·         علم عصب پایه شناختی (2 واحد)

·         روانشناسی شناختی (2 واحد)

·         نوروسایکولوژی شناختی (2 واحد)

 

پايان نامه: 20 واحد