۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير   

نام کارگاه

زمان برگزاری

نام مدرسین

محل برگزاری

رنگ آمیزیهای اختصاصی و ایمونوهیستوشیمی سیستم عصبی

اسفند ماه 1392 دو روزه

دکتر مجید اسدی – دکتر محسن بصیری

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

مولکولار نوروساینس

مهرماه 1392 یک روزه

دکتر ماهانی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

ثبت پتانسیل های میدانی (Field Potential Recording)، ثبت تک واحدی خارج سلولی (Extracellular Single Unit Recording)

مهرماه 1392 یک روزه

دکتر شیبانی

دکتر شمسی زاده

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

ثبت ERP

مهرماه 1392 یک روزه

دکتر مظهری

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

ثبت Patch Clamp Whole-cell

مهرماه 1392 یک روزه

دکتر شعبانی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

مطالعات رفتاری در نوروساینس

مرداد ماه 1392

خانم خدیجه اسماعیل پور، لیلی گلچین و آقایان ایرج آقایی و آقای دکتر محمد شعبانی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

روشهای ثبت الکتروفیزیولوژی -کارگاه پچ کلمپ (ثبت داخل سلولی) ، مطالعات رفتاری و مولکولار نوروساینس

 

اسفند ماه سال 1389 سه روزه

اردیبهشت ماه 1390

دو روزه

دکتر شیبانی، دکتر شعبانی، خانم اسماعیل پور

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان با همکاری و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

آموزش تحلیل رفتار متقابل

 

اسفندماه 1388

دو روزه

سمیرا نژادنادری (کارشناس ارشد روان شناسی)

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

 

دوره آموزشی مقاله نویسی پیشرفته

 

بهمن ماه 1391

دو روزه

دکتر علی اکبر حقدوست، دکتر حمید شریفی، دکتر کامبیز بهالدینی، دکتر بهنام صادقی و دکتر محمد کارآموزیان

مرکز توسعه آموزش، واحد بین الملل، پژوهشکده آینده پژوهی، و مرکز تحقیقات علوم اعصاب

ثبت خارج سلّولی

تابستان 1390 یک روزه

دکتر نوربخش - دکتر شیبانی - دکتر شمسی زاده – آقای هرندی – خانم سعادتی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

کارگاه مولکولی (Western blot , RT PCR)

اسفند 1387

سه روزه

دکتر ماهانی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

اخلاق در پژوهش

بهمن ماه 1387

آقای دکتر نخعی- دکتر عباس زاده - دکتر مبشر

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

روش تحقیق مقدماتی

 

اسفند ماه 1386

دکتر شیبانی

دکتر اشرف گنجویی

خانم بذرافشان

دکتر اشرف گنجویی دکتر نواده

دکتر مبشر

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

بررسی راهکارهای اجرای دستورالعمل اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

بهمن ماه 1386

یک روزه

دکتر مینا مبشر

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

بیولوژی مولکولی ( بررسی جهش های DNA )

مهرماه 1384

دو روزه

دکتر غلامعباس محمدی ـ دکتر شکیبایی ـ آقای علی وزیری

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

اندازه گیری جریان خون و بررسی مداخلات در جریان خون با روش لیزرداپلر

مهرماه 1384

یک روزه

 

دکتر حمید نجفی پورـ دکتر عابدین وکیلی

مرکز تحقیقات فیزیولوژی - دانشکده پزشکی افضلی پور

الکتروفیزیولوژی ( ثبت تک واحدی خارج سلولی ـثبت پتانسیلهای میدانی)

مهرماه 1384

دو روزه

 

دکتر وحید شیبانی ـ آقای محمدرضا آفرینش ـ آقای علی شمسی زاده

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

کشت سلولی

مهرماه 1384

دو روزه

 

دکتر سید نورالدین نعمت الهی ـ آقای سعید رجبعلیان

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان ـ دانشکده پزشکی افضلی پور

علوم رفتاری

مهرماه 1384

دو روزه

 

دکتر عباس نژاد ـ دکتر مینا مبشر ـ خانم تاج پری کلانتری پور

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان