۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر

Skip Navigation Links.
Collapse مرکز تحقیقات علوم اعصاب  کرمانمرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
گروه اعتبارسنجی
Collapse درباره مادرباره ما
تاریخچه
معرفی مرکز
ساختار سازمانی
دانلود
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
رئیس مرکز
معاون پژوهشی
مدیر گروه
مدیر پژوهشی
معاون آموزشی
مدیر امور اداری
مسوول امور رایانه
Collapse اعضااعضا
هیات علمی تمام وقت
هیات علمی نیمه وقت
کادر پشتیبانی
کادر پژوهشی
شورای پژوهشی
موفقیت ها
برنامه کاری اعضا هیات علمی
Collapse آموزش و پژوهشآموزش و پژوهش
Collapse آموزشآموزش
فارغ التحصیلان
Collapse دانشجویان دکترای آموزشیدانشجویان دکترای آموزشی
مهر 97
مهر 96
بهمن 94
بهمن 93
بهمن 91
بهمن 90
بهمن 89
بهمن 88
بهمن 87
دانشجویان دکترای پژوهشی
آیین نامه ها
واحدهای ترمیک
روند آموزشی دانشجویان
Collapse پژوهشپژوهش
طرحهای پژوهشی
مقالات
کتاب ها
پایان نامه ها
منابع پژوهشی
پژوهشگران برتر
Collapse کارگاهها و کنگره هاکارگاهها و کنگره ها
در حال برگزاری
برگزار شده
Collapse آزمایشگاههای تحقیقاتیآزمایشگاههای تحقیقاتی
ثبت پتانسیل های میدانی
مولکولار نوروساینس
ثبت داخل سلولی
پردازش اطلاعات حسی
کشت سلولی
میکروسکوپ الکترونی
علوم اعصاب رفتاری
علوم اعصاب عمومی
ثبت امواج مغزی
Collapse ارزیابی پژوهشیارزیابی پژوهشی
راهنمای ارزشیابی 1399
پژوهشهای بین المللی
نتایج ارزشیابی در کشور
تعداد مقالات منتشره
تعداد ارجاعات
ارزشیابی سالهای 93-88
Collapse دپارتمان علوم شناختیدپارتمان علوم شناختی
پیام ریاست
Collapse اعضااعضا
ریاست
پژوهشگران
کارشناسان
گروههای پژوهشی
Collapse امکانات و تجهیزاتامکانات و تجهیزات
اتاق جراحی
تسهیلات نگهداری میمون
اتاق نگهداری جوندگان
Collapse آزمایشگاههاآزمایشگاهها
رفتار شناسی
الکتروفیزیولوژی رفتاری پریماتهای غیر انسان
الکتروفیزولوژی رفتاری جوندگان
جلسات
حمایت ها
Collapse فرصت های پژوهشیفرصت های پژوهشی
پروپوزال
گرنت
تماس با ما
آدرس افیلیشن