۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
میکروسکوپ الکترونی
مولکولی و کشت سلول
ثبت مغزی
ثبت الکتروفیزیولوژی
تست های رفتاری و مدل القا بیماری و کار با حیوانات آزمایشگاهی
آزمایشگاه پریمات ها